นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม

"บนพื้นฐานมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม"


วิสัยทัศน์ของ Vandapac

"เป็นผู้นำในธุรกิจอุปกรณ์ยานยนต์ ยางฉนวน และบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล"เป้าหมายของ Vandapac

     
1. ขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค 2. เพิ่มระดับการตอบสนองต่อลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

3. เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้ายุคใหม่อย่างแท้จริง
     
     
4. วิเคราะห์และจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการบริโภคทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมพร้อมให้ความรู้พนักงานให้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
6. เพิ่มระดับความเชื่อมั่นต่อกลยุทธิ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล